Du har inga produkter i varukorgen.

Välkommen till HYR!

För att kunna hyra produkter hos oss måste du först välja en utlämningsbutik.

Välj din depå!

HYR:s hyresvillkor

Mellan hyrestagaren och HYR Sverige AB med organisationsnummer 559168–3866.

 

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

För uthyrning av maskiner och verktyg till företag och till konsument.

§1 TILLÄMPLIGHET

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagare. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

§2 LEVERANS

Hyresobjektet levereras fritt från uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när mottagande butik har fysiskt erhållit hyrd vara.

§3 REKLAMATION

Uthyraren utlämnar hyresobjektet i driftdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuell anmärkning mot utlämnat hyresobjekt, skall anmälas till uthyraren inom 24 timmar efter mottagandet.  Om kunden önskar att reklamera sitt hyresobjekt, ska skälen för detta anses goda. Reklamationer på grund av handhavandefel är ej giltiga. Reklamation sker i samråd med HYR Sverige AB.

§4 HYRESTID

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresobjektet levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Endast hela bokningar och betalningar av hela dygn kan genomföras. Hyresmaterialet ska senast dagen efter som hyresperioden löper ut, lämnas tillbaka innan kl.09.00.

§5 ÖVERLÅTELSE

Hyresobjektet får inte utan godkännande användas av annan än hyrestagaren.

§6 ANVÄNDNING

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresobjektet förvaras eller används. Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift.

§7 TILLSYN OCH VÅRD

Hyresobjektet skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel samt slitagedelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjes och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Eventuellt förbrukningsmaterial ska vara återställt som t.ex. bränsle. Om hyresobjektet levereras i förpackning eller tillhörande väska, skall den återlämnas tillsammans med hyresobjektet. Om återlämning ej sker eller att förpackningen är defekt. Debiteras full kostnad till hyrestagaren för att införskaffande av ett likvärdigt.

§8 INSTRUKTIONER

Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagare så begär skall instruktionerna vara skriftliga.

§9 ANMÄRKNING

Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock 24 timmar efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

§10 SKADOR OCH FÖRLUSTER

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

§11 REPARATIONER

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitagedelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer får därutöver inte utföras utan uthyrarens godkännande.

§12 FÖLJDSKADOR OCH DRIFTSAVBROTT

Hyrestagaren ansvarar för skada, som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresobjektet under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott. Uthyraren ansvarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar eller montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Uthyraren ansvarar aldrig för skador som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

§13 ANSVAR PERSONSKADOR

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer honom själv eller tredje man. Hyrestagare och uthyrare skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat avtalats.

§14 SJÄLVRISK

Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken vid skada bekostas alltid av hyrestagaren.

§15 FÖRSÄKRING

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat. Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren, en författning eller av myndighetsföreskrift som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast om skadan får anses ha inträffat även om föreskriften hade följts.  Om det finns särskilda skäl kan dock begränsad ersättning betalas även om föreskrift inte har följts. Med försäkrad likställs den försäkrades anställda inklusive de med ledande ställning inom företaget eller på platsen.

§16 BETALNINGSVILLKOR

Collectors Checkout

I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi betalning med Collector Checkout. Collector Checkout samlar alla de viktiga betalsätten i en och samma lösning – välj mellan direktbank- och kortbetalning, faktura eller delbetalning (betalningsalternativen kan variera över tid). Du bestämmer själv vilket betalsätt du vill använda i kassan, innan du bekräftar köpet. Kort- och bankbetalning sker smidigt utan att du behöver lämna sidan.

Faktura eller delbetalning innebär att du får hem varorna innan du betalar. Du kan sedan välja att antingen betala hela beloppet på en gång eller dela upp det i mindre delar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura eller delbetalningsavi som skickas till dig. Leveranssätt samt eventuella avgifter som tillkommer visas i kassan innan du bekräftar köpet.

För att kunna välja faktura eller delbetalning måste du ange din folkbokföringsadress som leveransadress och du ska ha fyllt 18 år vid beställningstillfället. En mindre kreditprövning görs, som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

minasidor.collector.se kan du se alla dina obetalda fakturor från Collector Bank.

För att se fullständiga villkor för Collector Checkout se länkarna nedan:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

“Allmänna villkor för faktura och kontokredit”

https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/Credit_terms_All_SE.pdf

“Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation”

https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/SECCI_SE.pdf

Vid undantagsfall kan faktura förekomma och då gäller följande villkor. Faktura skall betalas inom 10 dagar från mottagandet om inte annat anges i uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta med gällande referensränta plus 8%.

§17 ÅTERTAGANDE

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom aviserad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad.

§18 FORCE MAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl, utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§19 TVISTER

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för de fall parterna inte enas om skiljeförfarande.